معرفی خانه هوشمند (بخش دوم)

انواع سیستمهاي کنترل  سیستمهاي کنترل ساختمان(BAS)عموماً در دو دسته بندي قرار می گیرند: · کنترل مستقیم دیجیتالی(Direct Digital Controls)یا DDCکه سیگنال هاي الکترونیکی را از طریق کامپیوتر دریافت کرده و با پردازش در کنترلرها براي کنترل مستقیم سیستم ها مورد استفاده قرار می دهند. پیش از این و در ساختمان هاي قدیمی به جاي استفاده…

ادامه مطلب

معرفی خانه هوشمند (بخش 1)

بکارگیري سیستم هاي هوشمند در ساختمانها، علاوه بر مزایاي بیشماري که دارد باعث مصرف بهینه انرژي در صورتهاي مختلف و در نتیجه کاهش شدید هزینه هاي انرژي خواهد گردید.ساختمان هوشمند ساختمانی است مرکب از سیستمهاي کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت هاي مرتبط هوشمندانه عمل کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگر اند. این ساختمان از یک زیرساخت ارتباطی قوي برخوردار است و می تواند نسبت به شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهد.

ادامه مطلب