معرفی خانه هوشمند (بخش دوم)

انواع سیستمهای کنترل  سیستمهای کنترل ساختمان(BAS)عموماً در دو دسته بندی قرار می گیرند: · کنترل مستقیم دیجیتالی(Direct Digital Controls)یا DDCکه سیگنال های الکترونیکی را از طریق کامپیوتر دریافت کرده و با پردازش در کنترلرها برای کنترل مستقیم سیستم ها مورد استفاده قرار می دهند. پیش از این و در ساختمان های قدیمی به جای استفاده…

ادامه مطلب

معرفی خانه هوشمند (بخش 1)

بکارگیری سیستم های هوشمند در ساختمانها، علاوه بر مزایای بیشماری که دارد باعث مصرف بهینه انرژی در صورتهای مختلف و در نتیجه کاهش شدید هزینه های انرژی خواهد گردید.ساختمان هوشمند ساختمانی است مرکب از سیستمهای کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت های مرتبط هوشمندانه عمل کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگر اند. این ساختمان از یک زیرساخت ارتباطی قوی برخوردار است و می تواند نسبت به شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهد.

ادامه مطلب