هوشمند سازی کارگاه ها، دامداری ها، زمین های کشاورزی، صنایع سنگین و نیمه سنگین از طریق پروتکل های اینترنت اشیاء صنعتی.