معرفی خانه هوشمند (بخش دوم)

انواع سیستمهاي کنترل  سیستمهاي کنترل ساختمان(BAS)عموماً در دو دسته بندي قرار می گیرند: · کنترل مستقیم دیجیتالی(Direct Digital Controls)یا DDCکه سیگنال هاي الکترونیکی را از طریق کامپیوتر دریافت کرده و با پردازش در کنترلرها براي کنترل مستقیم سیستم ها مورد استفاده قرار می دهند. پیش از این و در ساختمان هاي قدیمی به جاي استفاده…

ادامه مطلب