معرفی خانه هوشمند (بخش دوم)

انواع سیستمهای کنترل  سیستمهای کنترل ساختمان(BAS)عموماً در دو دسته بندی قرار می گیرند: · کنترل مستقیم دیجیتالی(Direct Digital Controls)یا DDCکه سیگنال های الکترونیکی را از طریق کامپیوتر دریافت کرده و با پردازش در کنترلرها برای کنترل مستقیم سیستم ها مورد استفاده قرار می دهند. پیش از این و در ساختمان های قدیمی به جای استفاده…

ادامه مطلب