معرفی خانه هوشمند (بخش 1)

بکارگیری سیستم های هوشمند در ساختمانها، علاوه بر مزایای بیشماری که دارد باعث مصرف بهینه انرژی در صورتهای مختلف و در نتیجه کاهش شدید هزینه های انرژی خواهد گردید.ساختمان هوشمند ساختمانی است مرکب از سیستمهای کنترلی مختلف که هر یک در انجام فعالیت های مرتبط هوشمندانه عمل کرده و در ارتباط و تعامل همیشگی با یکدیگر اند. این ساختمان از یک زیرساخت ارتباطی قوی برخوردار است و می تواند نسبت به شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهد.

ادامه مطلب